Hopp til hovedinnhold

Vedtekter

Kontor Amfi Moa

Organisasjonsnummer: 914 594 685

§ 1 Selskapets navn

Selskapets navn er Olav Thon Eiendomsselskap ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap.

§ 2 Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet er kjøp, drift og salg av fast eiendom og det som står i forbindelse med dette, herunder å delta i andre selskaper med slikt formål.

§ 3 Selskapets forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 4 Selskapets aksjekapital

Selskapenes aksjekapital er kr 101 478 908 fordelt på 101 478 908 aksjer, hver pålydende NOK 1.

§ 5 Selskapets ledelse

Selskapet ledes av et styre. Styret består av 3-5 medlemmer som velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. Generalforsamlingen skal dessuten velge en varamann med funksjonstid på ett år. Generalforsamlingen velger styrets formann særskilt. Styret kan meddele prokura. Selskapets firma tegnes i fellesskap av styrets formann og ett styremedlem.

§ 6 Generalforsamlingen

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
Valg av styre.
Andre saker som blir forelagt generalforsamlingen til uttalelse eller som i henhold til loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen kan gjøres tilgjengelig på selskapets internettside www.olt.no i stedet for å sendes ut sammen med innkallingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller ligge ved innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve disse dokumentene tilsendt.

 

Sist endret: 24. mai 2023