Hopp til hovedinnhold

Nøkkeltall

Beløp i mnok ARM* 31.03.2024 31.03.2023 31.12.2023
         
Netto leieinntekter   865 851 3 366
Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter 1 257 -279 -4 330
Resultat før skattekostnad   814 234 -2 177
Resultat før skattekostnad, verdiendring og valuta 2 562 594 2 261
         
Egenkapitalandel 3 51 % 52 % 50 %
Egenkapital per aksje (kroner) 4 303 321 297
Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) 4 355 378 348
         
Netto kontantstrøm fra drift   527 473 2 035
Likviditetsreserver 5 7 458 4 571 5 382
Avdrag neste 12 mnd. 6 2 875 1 902 1 527
         
Rentebærende gjeld 7 20 526 21 153 20 997
Rente per balansedag 8 5,19 % 4,41 % 5,17 %
Belåningsgrad 7 36 % 35 % 37 %
Rentedekningsgrad 9 3,0 3,6 3,1
         
Netto investeringer 10 183 1 428 2 025
Markedsverdi eiendommer 11 56 786 60 227 56 568
Annualisert leieinntektsnivå 12 3 920 3 660 3 800
Avkastningskrav (netto yield) 13 6,0 % 5,3 % 5,9 %
Omsetning eide kjøpesentre   13 105 12 529 60 568
         
Børskurs (kroner)   222,0 171,0 186,5

Olav Thon Eiendomsselskap ASA utarbeider finansiell informasjon i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS). 

I tillegg ønsker selskapet å presentere *alternative resultatmål for å gi leserne en bedre forståelse av de underliggende økonomiske resultatene i selskapet.