Nøkkeltall

Beløp i MNOK 2. kvartal 2017 2. kvartal 2016 Per 30.06.17 Per 30.06.16 Per 31.12.16
           
Netto leieinntekter 615 550 1 223 1 110 2 243
Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter 1) 602 461 1 215 604 2 984
Resultat før skatter 1 052 800 2 076 1 308 4 472
Resultat før skatter og verdiendringer 1) 449 339 861 704 1 488
           
Egenkapital per aksje (kroner)     210  173  197
Egenkapitalandel     42 %  39 % 41 %
Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) 2)     256  214  241
           
Netto kontantstrøm fra drift 374 280 739 590 1 234
Likviditetsreserver 3)     5 412  5 092  4 950
Avdrag neste 12 mnd     8 147  4 871  4 669
           
Rentebærende gjeld 4)     21 678  19 924  21 252
Rente per 30.06 / 31.12     3,08 %  3,31 %  3,24 %
Belåningsgrad 5)     44 %  45 %  44 %
           
Netto investeringer 6) 506 468 946 1 766 4 239
Investeringseiendommer     49 388 43 795 47 695
Leieinntektsnivå 7)     2 880 2 675 2 850
Avkastningskrav (yield)     5,22 % 5,44 % 5,32 %
Omsetning eide kjøpesentre 12 086 11 857 22 896 22 325 50 475
Omsetning forvaltede kjøpesentre 3 097 2 981 5 798 5 528 12 442
           
Børskurs per 30.06 / 31.12 (kroner)     168,0 143,5 160,0

 

Merk at som et resultat av avrundingsdifferanser og omklassifiseringer så stemmer ikke alltid tall og prosenter med totalsummen.

1) Inkludert verdiendringer i felleskontrollerte og tilknyttede selskap.

2) (Aksjonærenes andel av egenkapital + utsatt skatt  - vurdert gjeldsforpliktelse (utsatt skatt 7 %)) / Antall aksjer.

3) Bankinnskudd o.l. + Ubenyttede lånerammer.

4) Usikret del av rentebærende gjeld hhv. mnok 5.227 (30.06.17), 3.754 (30.06.16) og 3.460 (31.12.16).

5) (Rentebærende gjeld - Bankinnskudd o.l.) / Bokført verdi av investeringseiendommer.

6) Netto tilgang av investeringseiendom med tillegg for aktivert påkostning og vedlikehold.

7) Inkluderer markedsleie ledige lokaler.