Nøkkeltall

Beløp i MNOK Per 31.03.17 Per 31.03.16 Per 31.12.16
       
Netto leieinntekter 608 560 2 243
Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter 1) 612 143 2 984
Resultat før skatter 1 024 508 4 484
Resultat før skatter og verdiendringer 1) 412 365 1 500
       
Egenkapital per aksje (kroner) 204 169 197
Egenkapitalandel 42 % 39 % 41 %
Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) 2) 249 207 241
       
Netto kontantstrøm fra drift 365 310 1 234
Likviditetsreserver 3) 6 113 3 589 4 950
Avdrag neste 12 mnd 5 974 3 003 4 669
       
Rentebærende gjeld 4) 21 249 19 630 21 252
Rente per 31.03 / 31.12 3,22 % 3,42 % 3,24 %
Belåningsgrad 5) 43 % 45 % 44 %
       
Netto investeringer 6) 443 1 298 4 239
Investeringseiendommer 48 473 42 943 47 695
Leieinntektsnivå 7) 2 875 2 660 2 850
Avkastningskrav (yield) 5,28 % 5,50 % 5,32 %
Omsetning eide kjøpesentre 10 812 10 468 50 475
Omsetning forvaltede kjøpesentre 2 702 2 547 12 442
       
Børskurs per 31.03 / 31.12 (kroner) 161,0 137,0 160,0

 

Merk at som et resultat av avrundingsdifferanser og omklassifiseringer så stemmer ikke alltid tall og prosenter med totalsummen.

1) Inkludert verdiendringer i felleskontrollerte og tilknyttede selskap.

2) (Aksjonærenes andel av egenkapital + utsatt skatt  - vurdert gjeldsforpliktelse (utsatt skatt 7 %)) / Antall aksjer.

3) Bankinnskudd o.l. + Ubenyttede lånerammer.

4) Usikret del av rentebærende gjeld hhv. mnok 4.043 (31.03.17) og 2.496 (31.03.16).

5) (Rentebærende gjeld - Bankinnskudd o.l.) / Bokført verdi av investeringseiendommer.

6) Netto tilgang av investeringseiendom med tillegg for aktivert påkostning og vedlikehold.

7) Inkluderer markedsleie ledige lokaler.